توجه :

به ازای خرید بیش از 3,000,000 ريال ، از7 درصد تخفیف برروی فاکتور برخوردار خواهید شد

به ازای خرید بیش از 4,000,000 ريال ، از9 درصد تخفیف برروی فاکتور برخوردار خواهید شد

به ازای خرید بیش از 5,000,000 ريال ، از11 درصد تخفیف برروی فاکتور برخوردار خواهید شد

سبد خرید : 0