به ازای خرید بیش از 30,000,000 ريال ، از7 درصد تخفیف برروی فاکتور برخوردار خواهید شد

به ازای خرید بیش از 40,000,000 ريال ، از9 درصد تخفیف برروی فاکتور برخوردار خواهید شد

به ازای خرید بیش از 50,000,000 ريال ، از11 درصد تخفیف برروی فاکتور برخوردار خواهید شد